Xylol - ½ liter
   Xylol - ½ liter

   Xylol - ½ liter

   1980366
   DKK 45,48Inkl. moms
   Antal:
   På lager i Kjellerup
   Leveringstid 1-3 hverdage
   Skriv produktanmeldelse
   EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118
    Et opløsningsmiddel og affedtningsmiddel.
    Borup Kemi A/S

    Produktinformation

    Funktion - Kemi
    Beskrivelse: Produktet anvendes som opløsnings- og affedtningsmiddel. Fortynding af rustbeskyttelses og træbeskyttelsesmidler
    Relevante identificerede anvendelser
    PC9 Belægninger og Malinger, Fyldstoffer, Spartelmasser, Fortyndere
    SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)
    SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
    Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
    Acute Tox. 4; H312,H332
    Asp. Tox. 1; H304
    Eye Irrit. 2; H319
    Flam. Liq. 3; H226
    STOT RE 2; H373
    STOT SE 3; H335
    Skin Irrit. 2; H315
    Signalord
    Fare
    Sikkerhedssætninger
    P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
    P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt.
    P280 Bær beskyttelseshandsker
    P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
    P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
    P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
    Børnesikrede lukninger
    Ja
    Anvendelse af stoffet eller præparatet
    Fortynding af rustbeskyttelses og træbeskyttelsesmidler Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet
    Opløsnings- og affedtningsmiddel Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet

    Specifikke referencer

    Lev. varenr.
    153047050
    EAN-13
    5701081655428

    Ingen kundeanmeldelser for øjeblikket

    Skriv produktanmeldelse
    Xylol - ½ liter
    Xylol - ½ liter

    Xylol - ½ liter

    DKK 45,48Inkl. moms