Protox Hysan Desinfektion 5l 1.07.2desinfektion & Lugtsanering Indenfor Dampspærre

Varenummer: 5305762 | EAN: 5708350000415 | SKU: 9002001074
Sikkerheds
datablad

DKK 1.599,00

inkl. moms

Mere information

Protox Hysan Desinfektion 5l 1.07.2desinfektion & Lugtsanering Indenfor Dampspærre


Hysan er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. 

Derudover kan det bruges til en lang række andre formål som lugtfjernelse og desinfektion efter baktievækst og virus. 

Hysan efterlader ingen sundhedsskadelige kemiske rester på den behandlede overflade
Specifikationer
Bekæmpelse afBakterier, Lugt
KlassificeringAcute Tox. 3, H301 (ATE: 238.00 mg/kg), Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1, H318, STOT RE 2, H373, Aquatic Acute 1, H400 (M=1), EUH032, EUH071, Ox. Sol. 1, H271
AnvendelsessektorForbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne), Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
ProduktkategoriBiocidholdige produkter.
ProceskategoriManuel vedligeholdelse (rengøring og reparation) af maskiner
Anden mærkningEUH031, Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.