Protox Kombi Aqua 2,5l 1.04.1 Svamp Og Insekt Forebyggelse

Varenummer: 2067631 | EAN: 5708350010414 | SKU: 9002001041
Sikkerheds
datablad

DKK 499,00

inkl. moms

Mere information

Protox Kombi Aqua 2,5l 1.04.1 Svamp Og Insekt Forebyggelse


ProtoxKombi Aqua er et træbeskyttelsesmiddel der er beregnet til at beskytte træværk i klasse 2 og 3 (træ under tag og udvendigt træ – der lejlighedsvis bliver opfugtet) mod angreb af trænedbrydende svampe, trænedbrydende insekter og skimmelsvamp. 

ProtoxKombi Aqua kan anvendes på vinduer, udvendige døre, beklædning, hegn, carporte, skure, altså generelt UDENFOR dampspærren. 

Specifikationer
Bekæmpelse afBakterier, Svampe, Insekter
SignalordAdvarsel
FaresætningerH410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
SikkerhedssætningerP273 Undgå udledning til miljøet., P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer., P391 Udslip opsamles
KlassificeringAcute Tox. 4, H302, Acute Tox. 3, H331, Aquatic Acute 1, H400 (M=10), Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam. 1, H318, Skin Sens. 1, H317, STOT RE 1, H372, Aquatic Chronic 1, H410 (M=1), Eye Irrit. 2, H319
AnvendelsessektorForbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
ProduktkategoriBiocidholdige produkter.
ProceskategoriManuel vedligeholdelse (rengøring og reparation) af maskiner
MiljøudledningskategoriUdbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer, Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans
Klassificering af stoffet eller blandingenAquatic Chronic 1; H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.