Protox Skimmel 5l 1.02.2forebyg - Indenfor Dampspærre

Varenummer: 5113666 | EAN: 5708350000224 | SKU: 9002001022
Sikkerheds
datablad

DKK 790,00

inkl. moms

Mere information

Protox Skimmel 5l 1.02.2forebyg - Indenfor Dampspærre


ProtoxSkimmel er bl. 

a. 

velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på fugtige bygnings-materialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde. 

Typiske problemsteder er tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation, kondens på tagfinér p. 

g. 

a. 

underafkøling, fugtige og uisolerede fundamenter i kældre mv. 

Specifikationer
Bekæmpelse afBakterier
FaresætningerH412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
SikkerhedssætningerP501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
KlassificeringAcute Tox. 4, H302, Eye Dam. 1, H318, Acute Tox. 3, H331, STOT RE 1, H372, Aquatic Acute 1, H400 (M=10), Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
AnvendelsessektorForbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
ProduktkategoriBiocidholdige produkter.
ProceskategoriManuel vedligeholdelse (rengøring og reparation) af maskiner
Anden mærkningEUH208, Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion, Aktiv stof: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (0.75 g/100g)
ForebyggelseUndgå udledning til miljøet. (P273)