Protox Svamp 5l 1.01.2 Bekæmp & Forebyg

Varenummer: 5113662 | EAN: 5708350000187 | SKU: 9002001012
Sikkerheds
datablad

DKK 1.599,00

inkl. moms

Mere information

Protox Svamp 5l 1.01.2 Bekæmp & Forebyg


ProtoxSvamp
ProtoxSvamp er et effektivt vandigt svampemiddel til bekæmpelse af svampeangreb i træ, murværk og beton. 


ProtoxSvamp bekæmper aktive angreb af træødelæggende svampe og forebygger nye svampeangreb. 


Bekæmpelse af svampeangreb. 


ProtoxSvamp er udviklet som et professionelt middel til indendørs brug mod bl. 

a
Ægte hussvamp
Gul tømmersvamp
Hvid tømmersvamp
Korkhat
Poresvamp
og andre trænedbrydende svampe, men kan i øvrigt benyttes som universelt svampemiddel både indendørs og ude. 


Hæmmer skimmelsvampe
ProtoxSvamp har en hæmmende effekt overfor skimmelsvampe. 

Bemærk, at midlet kun har en meget begrænset udvaskning til omgivelser i modsætning til typiske diffusionsprodukter. 


Testet og godkendt
ProtoxSvamp er godkendt af Miljøstyrelsen og har mal-kode 00-1. 


ProtoxSvamp er endvidere testet på internationale anerkendte testinstitutter (State Forest Technology Research Station, Gembloux og EMPA, St. 

Gallen, Schweitz) efter godkendte EN-standarder (EN 113, EN 73+EN113, EN84+EN113). 


Midlet er specielt testet som bekæmpelsesmiddel mod ægte hussvamp i murværk. 

Specifikationer
Bekæmpelse afBakterier
SignalordFare
FaresætningerH412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger., H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
SikkerhedssætningerP391 Udslip opsamles, P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer., P273 Undgå udledning til miljøet., P280 Bær beskyttelseshandsker, P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
KlassificeringSkin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319
AnvendelsessektorFaglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
ProduktkategoriBiocidholdige produkter.
ProceskategoriManuel vedligeholdelse (rengøring og reparation) af maskiner
Anden mærkningEUH208, Indeholder propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion., Aktiv stof: propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol (0.97 g/100g) Udelukkende til erhvervsmæssig brug.