Borup Kalk- & Rustfjerner - 1 liter
   Borup Kalk- & Rustfjerner - 1 liter

   Borup Kalk- & Rustfjerner - 1 liter

   2881704
   DKK 50,00Inkl. moms
   Antal:
   På lager i Kjellerup
   Leveringstid 1-3 hverdage
   Skriv produktanmeldelse
   EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

    Borup Kalk & Rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på malede galvaniserede jernplader, cement og eternitplader som f.eks. karosserier,...

    Borup Kemi A/S

    Produktinformation

    Funktion - Kemi
    Beskrivelse: Fjerner kalkaflejringer fra vandhaner, håndvaske, badekar (også plastik og akryl), bruser, brusenicher, toiletter samt mange andre overflader i hjemmet. Til fjernelse af rust på metal. Må ikke anvendes på terrazzogulve og emaljerede genstande
    Relevante identificerede anvendelser
    PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)
    SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)
    SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
    Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
    Eye Dam. 1; H318
    Skin Irrit. 2; H315
    Signalord
    Fare
    Faresætninger
    H315 Forårsager hudirritation
    H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
    Sikkerhedssætninger
    P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
    P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand
    P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    P315 Søg omgående lægehjælp.
    P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer
    Følbare advarsler
    Ja
    Børnesikrede lukninger
    Ja

    Specifikke referencer

    Lev. varenr.
    153762080
    EAN-13
    5701081410973

    Ingen kundeanmeldelser for øjeblikket

    Skriv produktanmeldelse
    Borup Kalk- & Rustfjerner - 1 liter
    Borup Kalk- & Rustfjerner - 1 liter

    Borup Kalk- & Rustfjerner - 1 liter

    DKK 50,00Inkl. moms