Borup Premium Lampeolie Lugtfri Klar 1lt
   Borup Premium Lampeolie Lugtfri Klar 1lt

   Borup Premium Lampeolie Lugtfri Klar 1lt

   5759943
   DKK 40,00Inkl. moms
   Antal:
   På lager i Kjellerup
   Leveringstid 1-3 hverdage
   Skriv produktanmeldelse
   EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

    Til Olie- og petroleumslamper. En højkvalitetsolie der er både lugt- og røgfri. Kan anvendes såvel uden- som indendørs.

    Borup Kemi A/S

    Produktinformation

    Funktion - Kemi
    Beskrivelse: Kan anvendes til olie- og petroleumslamper, havefakler m.m. Både uden- og indendørs
    Relevante identificerede anvendelser
    PC13 Brændstoffer
    SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)
    SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
    Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
    Asp. Tox. 1; H304
    EUH 066
    Signalord
    Fare
    Faresætninger
    H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
    Sikkerhedssætninger
    P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
    P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
    P331 Fremkald IKKE opkastning.
    P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
    Følbare advarsler
    Ja
    Børnesikrede lukninger
    Ja
    Supplerende faresætninger på etiketten
    EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

    Specifikke referencer

    Lev. varenr.
    153076081
    EAN-13
    5701081710622

    Ingen kundeanmeldelser for øjeblikket

    Skriv produktanmeldelse
    Borup Premium Lampeolie Lugtfri Klar 1lt
    Borup Premium Lampeolie Lugtfri Klar 1lt

    Borup Premium Lampeolie Lugtfri Klar 1lt

    DKK 40,00Inkl. moms