Borup Tændvæske Udendørs 1 ltr
   Borup Tændvæske Udendørs 1 ltr

   Borup Tændvæske Udendørs 1 ltr

   5760287
   DKK 56,00Inkl. moms
   Antal:
   På lager i Kjellerup
   Leveringstid 1-3 hverdage
   Skriv produktanmeldelse
   EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

    Til optænding af havegrills samt udendørs pejse/brændeovne. Et uundværligt produkt til grillsæsonen, der sikrer dig en hurtig og nem optænding

    Borup Kemi A/S

    Produktinformation

    Funktion - Kemi
    Beskrivelse: Til optænding af trækul, briketter, træ og koks i havegrill, pejs samt brændeovn
    Relevante identificerede anvendelser
    PC13 Brændstoffer
    SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)
    SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
    Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
    Asp. Tox. 1; H304
    Signalord
    Fare
    Faresætninger
    H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
    Sikkerhedssætninger
    P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
    P261 Undgå indånding af damp
    P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
    P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P315 Søg omgående lægehjælp.
    P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer
    Følbare advarsler
    Ja
    Børnesikrede lukninger
    Ja
    Supplerende faresætninger på etiketten
    EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader.

    Specifikke referencer

    Lev. varenr.
    153067081
    EAN-13
    5701081710639

    Ingen kundeanmeldelser for øjeblikket

    Skriv produktanmeldelse
    Borup Tændvæske Udendørs 1 ltr
    Borup Tændvæske Udendørs 1 ltr

    Borup Tændvæske Udendørs 1 ltr

    DKK 56,00Inkl. moms