Borup Terpentin Mineralsk - 2½ liter
   Borup Terpentin Mineralsk - 2½ liter

   Borup Terpentin Mineralsk - 2½ liter

   1976224
   DKK 57,00Inkl. moms
   Antal:
   På lager i Kjellerup
   Leveringstid 1-3 hverdage
   Skriv produktanmeldelse
   EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

    Kan bruges som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling.

    Bruges også som rengøringsmiddel ved rengøring af maleværktøj brugt til olie- maling / lakker.

    Borup Kemi A/S

    Produktinformation

    Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
    Aquatic Chronic 2; H411
    Asp. Tox. 1; H304
    EUH 066
    Flam. Liq. 3; H226
    STOT RE 1; H372
    STOT SE 3; H336
    Signalord
    Fare
    Faresætninger
    EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
    H226 Brandfarlig væske og damp.
    H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
    H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
    H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
    Sikkerhedssætninger
    P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
    P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
    P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P315 Søg omgående lægehjælp.
    Følbare advarsler
    Ja
    Børnesikrede lukninger
    Ja
    Anvendelse af stoffet eller præparatet
    Fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker, træbeskyttelse og oliemaling. Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet.
    Rengørning før maling Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet
    Rensning af pensler og andet værktøj brugt til oliemaling og lign. Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet.

    Specifikke referencer

    Lev. varenr.
    153038100
    EAN-13
    5701081365280

    Ingen kundeanmeldelser for øjeblikket

    Skriv produktanmeldelse
    Borup Terpentin Mineralsk - 2½ liter
    Borup Terpentin Mineralsk - 2½ liter

    Borup Terpentin Mineralsk - 2½ liter

    DKK 57,00Inkl. moms