Terpentin Lugtsvag - ½ liter
   Terpentin Lugtsvag - ½ liter

   Terpentin Lugtsvag - ½ liter

   1980119
   DKK 25,00Inkl. moms
   Antal:
   På lager i Kjellerup
   Leveringstid 1-3 hverdage
   Skriv produktanmeldelse
   EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118
    Kan bruges som fortynder til alkydemalje, lakfarver, olielakker og oliemaling.
    Borup Kemi A/S

    Produktinformation

    Funktion - Kemi
    Beskrivelse: Produktet anvendes bl.a. til oliefarver for at opnå den rigtige smidighed i farven
    Relevante identificerede anvendelser
    PC9 Belægninger og Malinger, Fyldstoffer, Spartelmasser, Fortyndere
    SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)
    SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
    Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
    Acute Tox. 4; H302
    Aquatic Chronic 2; H411
    Asp. Tox. 1; H304
    Eye Irrit. 2; H319
    Flam. Liq. 3; H226
    Skin Irrit. 2; H315
    Skin Sens. 1; H317
    Signalord
    Fare
    Faresætninger
    H226 Brandfarlig væske og damp.
    H302 Farlig ved indtagelse.
    H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
    H312 Farlig ved hudkontakt.
    H315 Forårsager hudirritation
    H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
    H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
    H332 Farlig ved indånding.
    H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
    Sikkerhedssætninger
    P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
    P273 Undgå udledning til miljøet.
    P280 Bær beskyttelseshandsker
    P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
    P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
    P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
    Følbare advarsler
    Ja
    Børnesikrede lukninger
    Ja
    Anvendelse af stoffet eller præparatet
    Afrensning af gamle møbler Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet
    Opblanding i oliefarver Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet.
    Træbehandling Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet

    Specifikke referencer

    Lev. varenr.
    153040050
    EAN-13
    5701081170440

    Ingen kundeanmeldelser for øjeblikket

    Skriv produktanmeldelse
    Terpentin Lugtsvag - ½ liter
    Terpentin Lugtsvag - ½ liter

    Terpentin Lugtsvag - ½ liter

    DKK 25,00Inkl. moms