Protox Svamp 2,5l 1.01.1bekæmp & Forebyg

Varenummer: 5113661 | EAN: 5708350000170 | SKU: 9002001011
Sikkerheds
datablad

DKK 770,00

inkl. moms

Mere information

Protox Svamp 2,5l 1.01.1bekæmp & Forebyg


ProtoxSvamp
ProtoxSvamp er et effektivt vandigt svampemiddel til bekæmpelse af svampeangreb i træ, murværk og beton. 


ProtoxSvamp bekæmper aktive angreb af træødelæggende svampe og forebygger nye svampeangreb. 


Bekæmpelse af svampeangreb. 


ProtoxSvamp er udviklet som et professionelt middel til indendørs brug mod bl. 

a
Ægte hussvamp
Gul tømmersvamp
Hvid tømmersvamp
Korkhat
Poresvamp
og andre trænedbrydende svampe, men kan i øvrigt benyttes som universelt svampemiddel både indendørs og ude. 


Hæmmer skimmelsvampe
ProtoxSvamp har en hæmmende effekt overfor skimmelsvampe. 

Bemærk, at midlet kun har en meget begrænset udvaskning til omgivelser i modsætning til typiske diffusionsprodukter. 


Testet og godkendt
ProtoxSvamp er godkendt af Miljøstyrelsen og har mal-kode 00-1. 


ProtoxSvamp er endvidere testet på internationale anerkendte testinstitutter (State Forest Technology Research Station, Gembloux og EMPA, St. 

Gallen, Schweitz) efter godkendte EN-standarder (EN 113, EN 73+EN113, EN84+EN113). 


Midlet er specielt testet som bekæmpelsesmiddel mod ægte hussvamp i murværk. 

Specifikationer
Bekæmpelse afBakterier
SignalordFare
FaresætningerH412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger., H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
SikkerhedssætningerP501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer., P273 Undgå udledning til miljøet., P201 Indhent særlige anvisninger før brug., P280 Bær beskyttelseshandsker, P391 Udslip opsamles
KlassificeringEye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315
AnvendelsessektorFaglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere), Fremstilling af træ og træprodukter
ProduktkategoriBiocidholdige produkter.
ProceskategoriManuel vedligeholdelse (rengøring og reparation) af maskiner
Anden mærkningEUH208, Indeholder propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion., Aktiv stof: propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol (0.97 g/100g) Udelukkende til erhvervsmæssig brug.